Toimintakertomus vuodelta 2020

PALOKKA-SEURA ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020
Käsittely: hallituksen lausuntokierros viikko 7/2021
Palokka-Seuran hallitus 09.02.2021
Palokka-Seuran vuosikokous (15.6.2021) Palokan Pelimannitalo

 1. Yleistä
  Palokka-Seuran 16. toimintavuotta leimasi voimakkaasti Covid-19 viruksen aiheuttaman pandemian aikaansaamat rajoitukset yhdistystoiminnassa. Vuosi toteutui kuitenkin pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta Palokan kevät tapahtuman peruuntumista ja vuosikokouksen lykkääntymistä syyskuulle 2020. Toimintavuoden aikana on jatkettu strategiatyötä, jolla pyritään jäsentämään yhdistyksen toimintaa nykyistä paremmin. Työllä on pyritty laajentamaan toiminnan suunnittelua ja toteuttamisvastuuta hallitusta laajemmalle toimijajoukolle. Strategiatyön perustuu yhdistyksen sääntöjen määräämien tehtävien parempaan toteuttamiseen. Strategiatyötä on tehty hallituksen kokouksissa.

 2. Hallinto
  Palokka-Seuran hallituksen jäsenmääräksi on säännöissä määritelty puheenjohtajan lisäksi 5–10 varsinaista ja kolme varajäsentä. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin pandemian vuoksi vasta maanantaina 31.8.2020 Keski-Palokan alakoululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Elli Ojaluoto ja sihteerinä Markku Tossavainen. Hallituksen kokouksia pidettiin toimintavuoden aikana yhteensä neljä, joissa kirjattiin 44 päätöspykälää. Sähköpostikokouksia oli kolme ja päätöspykäliä niissä kirjattiin 21, joten vuosikokouksen lisäksi hallituksen kokouksia pidettiin seitsemän ja päätöskohtia oli yhteensä 65.
  Hallituksen jäseninä toimivat:
  Vesa Välilä (puheenjohtaja)
  Tuomo Blomqvist (jäsen)
  Seppo Heino (jäsen)
  Outi Kiviranta (jäsen)
  Pirkko Rissanen (jäsen)
  Risto Rissanen (rahastonhoitaja)
  Matti Tikkanen (varapuheenjohtaja)
  Markku Tossavainen (sihteeri)
  Anneli Meskanen (varajäsen)
  Heikki Tynkkynen (varajäsen)

  2.1. Jäsenyydet
  Palokka-Seura on Jyväskylän kestävä kehitys ry:n (JAPA) sekä Suomen Kotiseutuliiton jäsen.
 3. Varsinainen toiminta
  3.1. Palokan kevät 2020 – tapahtuma
  Palokan kevät 2020 Palokan koulun alapihalla peruuntui Covid-19 pandemiasta johtuneiden valtakunnallisten rajoitusten ja poikkeuslain vallitessa. Peruuntuminen tuotti säästöjä yhdistyksen toimintakuluissa.

  3.2. Palokan kulttuuripäivät
  Palokan kulttuuripäiviä vietettiin 20 kerran 7.-15.11.2020. Yhdistys haki 20. juhlavuoden kulttuuripäivien rahoitukseen 10.000 euron avustusta Keski-Suomen Kulttuurirahastolta, mutta avustusta ei myönnetty.
  Palokka-Seura toimi edelleen kulttuuripäivien ”sateenvarjona”, ja kukin järjestäjätaho huolehti oman ohjelmansa tuottamisesta sekä tiedottamisesta omille viiteryhmilleen. Palokka-Seura vastasi päivien laajemmasta julkisesta tiedottamisesta.
  Kulttuuripäivien ohjelmailmoitus oli Palokka-lehdessä 29.10. ja 5.11.2020 Kulttuuripäivien bannereita teetettiin kaksi kappaletta, jotka sijoitettuun kulttuuripäivien ajaksi Palokanorren itä- ja länsipään liittymiin. Keskisuomalaisessa oli kulttuurisivun ylälaidassa artikkeli 15-vuotiskonsertista. Ohjelma julkaistiin myös Palokka.fi sivustolla ja Facebookissa.
  Kävijämäärä tilaisuuksissa oli vaatimaton koronapandemian vuoksi. Kirjastolla järjestetyissä tilaisuuksissa oli maksimimäärä 20 osallistujaa. Monitori ry lähetti suorat videolähetykset avauksesta, juhlakonsertista ja Kansanmusiikkiyhdistyksen 60-vuotisjuhlakonsertista. Suorissa striimauksissa oli katsojia vaihtelevasti noin kymmenestä katsojasta yli sataan katsojaan.
  Kokonaiskävijämäärä jäi noin 600 kävijään. Määrässä ei ole mukana taidenäyttelyn kävijämäärä.

  Palokka-Seura täytti keväällä 15 vuotta, jota oli tarkoitus juhlia Palokan kulttuuripäivien yhteydessä. Juhlat toteutettiin konserttina Pelimannitalolla ja se lähetettiin internetissä suorana lähetyksenä. Palokka-Seuran 15-vuotiskonsertissa esiintyivät Maija Tynkkynen cembalo ja Heikki Tynkkynen viulu ja piano, oli pienimuotoinen, mutta onnistunut. Konserteista ja taidenäyttelystä saatiin runsaasti myönteistä palautetta.
  Palokka-lehden kulttuurin kulmakivi palkinto myönnettiin yhdistyksemme ensimmäiselle puheenjohtajalle, Kimmo Leimulle. Palokan Lions ry. Vuoden palokkalainen valinta osui Palokan alueseurakunnan diakoniantyön Päivi Itkoselle ja Elina Romarille, joiden panos Ilona-korttelin tulipalon tukitoimissa oli merkittävän nopeaa ja laajaa.

  3.3. Muut tapahtumat, yhteistyö ja edustukset muiden toimijoiden tapahtumissa
  Yhdistyksen tarkoituksena oli järjestää yleisöluento Palokan asutushistoriaan liittyen Palokan aluekirjaston ja Keski-Suomen museon kanssa 27.3.2020 kirjastolla. Luento siirtyi kuitenkin rajoitusten vuoksi useaan kertaan myöhemmin toteutettavaksi.
  Yhdistys osallistui soveltuvin osin Jyväskylän kaupungin Palokan ehkäisevän päihdetyön aluetyöryhmän toimintaan.
  Puheenjohtaja osallistui 11.3.2020 Suomen kotiseutuliiton Keski-Suomen alueen kotiseututoimijoiden kokoukseen Cygnaeus-talolla.
  Asukas ja kyläyhdistysten tapaaminen Hangasjärvellä 24.3.2020 peruutettiin.
  Palokka-Seuran jäsenet osallistuivat kasvomaskien jakoon Palokan terveysasemalla lokakuussa tiistaisin ja torstaisin.
  Pirkko Rissanen osallistui Asukas- ja kyläyhteisöjen tapaamiseen ja osallisuuspajaan 7.10. internetin välityksellä.
  Keski-Suomen museo- ja kotiseutupäivien etäpalaveriin osallistuttiin 16.12.2020.

  3.4. Palokka-Seuran toiminnan esittely.
  Tuomo Blomqvist ja Vesa Välilä esittelivät yhdistyksen toimintaa 10.3. Majakosken juhlatalossa ”Hopeaveljille”, vastaava esittely ”Hopeasisarille” 24.3. peruuntui poikkeuslain vuoksi.

  3.4. Palokkalaisen perinteen kerääminen
  Palokkalaisen identiteetin vahvistamiseksi Palokka-Seura liittyi 3.3.2020 pitämässään kokouksessa Jyväskylän yliopiston kaksivuotiseen etnografiseen toimintatutkimukseen. Hanketta johtaa FT Kaisu Kumpulainen ja tutkijana toimii dosentti FT Eerika Koskinen-Koivisto. Hanke on kulttuuripolitiikan, etnologian ja antropologian yhteisen Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) -tutkinto-ohjelman ensimmäisiä tutkimushankkeita.
  Hankkeen aikana on kartoitettu eri-ikäisten asukkaille merkityksellisiä alueita, aktiviteetteja ja paikkoja, jotka edistävät yhteisöllistä toimintaa ja paikkaan kuulumisen tunnetta eli kylähengen syntymistä. Tutkimuksessa on sovellettu osallistavan etnografian menetelmiä. Tutkittavia on lähestytty oman arkensa ja kotiseutunsa asiantuntijoina, joiden kanssa pyritään etsimään ratkaisuja arkisiin haasteisiin yhdessä tuotetun tiedon avulla. Tutkimusaineistoa on tuotettu ja
  tuotetaan keskustelutilaisuuksissa, osallistavissa työpajoissa ja paikkatietoon perustuvan mobiilisovelluksen avulla. Hankkeesta ja siihen liittyvistä aktiviteeteista on ilmoitettu jäsenkirjeillä, internetissä ja Palokka-lehdessä useiden artikkeleiden avulla.

  3.5. Muu toiminta
  Puheenjohtaja ja Heikki Tynkkynen neuvottelivat kulttuuripäivien rahoituksesta Antti Niskasen kanssa 5.2.2020 Keski-Suomen kulttuurirahaston toimistolla.
  Palokka-Seuran stipendit (á 30 euroa) jaettiin seitsemännen kerran. Stipendin saivat koulun päättäjäisissä koulun oppilaat Helmi Uuttu 8B ja Atte Niiranen 8D.
 4. Tiedotus
  Seuran pääasiallisina julkisina tiedotuskanavina ovat olleet Palokka.fi – verkkosivusto ja Palokka-lehti sekä Facebook-sivusto.
  Tapahtumista ilmoiteltiin Palokka-lehden lisäksi myös mm. kirjaston esitehyllykössä sekä kauppojen ja asuinalueiden ilmoitustauluilla.
  Seuran jäsenille suunnattu tiedotus on hoidettu pääsääntöisesti sähköpostiviestein, joita lähetettiin seitsemän. Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaikkiaan neljä henkilöille, joilla ei ole sähköpostia.
 5. Talous
  Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta myönsi Palokka-seuralle 1.400 euron toiminta-avustuksen.
  Keski-Suomen Kulttuurirahastolta anottiin 10.000 euron avustusta 20. kulttuuripäivien järjestelyyn, avustusta ei myönnetty.
  Vuosikokouksessa pidettiin jäsenmaksut entisellään (henkilöjäsenyys 15 euroa ja seuraavat saman perheen jäsenet 5 euroa, yhteisöjäsenmaksu 50 euroa). Vuoden lopussa rekisterissä oli 92 jäsentä, joista maksaneita oli 76 (2019 92/72), yhteisöjäseniä yhdistyksellä ei ole.
  Toiminnan supistuminen epidemian vuoksi suunnitellusta tuotti yhdistyksen suunniteltuun talouteen merkittäviä säästöjä, mutta samalla suunnitellut myyntituotot jäivät saamatta. Jäsenmaksutulot vähenivät merkittävästi ”karhunnasta” huolimatta. Jäsenasioiden hoito nostetaan tulevan toimintavuoden painopistealueeksi covir-19 viruksesta huolimatta.
  Seuran tulot, menot ja tase selviävät erikseen laaditusta tilinpäätöksestä.
  Hallitus esittää toimintavuoden 2020 tuloksen kirjaamista voitto/tappiotilille.