Säännöt

Palokka-Seura ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi on Palokka-Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on
1. toimia alueen asukkaiden ja siellä toimivien yhteisöjen puolueettomana yhteistyöelimenä
2. edistää alueen asukkaiden yhteisiä etuja asumis-, liikenne-, ympäristö-, alue- ja palvelurakennekysymyksissä niin että tavoitteena on elinympäristön viihtyisyyden parantaminen
3. edistää ja tukea alueen asukkaiden omatoimisuutta kulttuuri- ja liikuntaharrastuksissa ja kulttuuriperinnön vaalimisessa
4. edistää alueen asukkaiden ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1. tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja
2. tehdä yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa
3. järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
4. järjestää retkiä, juhlia ja muita tapahtumia
5. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
6. pitää yhteyksiä alan muihin toimijoihin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1. hakea avustuksia toimintaansa
2. järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä
3. järjestää julkisia huvitilaisuuksia ja myyjäisiä
4. hankkia mainoksia tiedotteisiinsa
5. ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
6. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi ovat oikeutettuja oikeuskelpoiset yhteisöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävistä liittymis- ja vuotuisesta jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen päätöksiä toteuttaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä tai toimikuntia.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää sen sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, myös kannatusjäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9. Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 10 §:n rajoissa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vuosikokouksen päättämällä tavalla vähintään seitsemän (7) ja enintään 15 vuorokautta ennen kokousta. Hyväksyttävinä tapoina pidetään jäsenille postitettua kirjettä, sähköpostiviestiä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen ja ilmoitusta paikallislehdessä.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa, jossa muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä varsinaisessa kokouksessa, joiden välillä täytyy olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi sen varat osoitetaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.